LIETOŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI


LŪDZAM PIRMS ŠĪS VIETNES LIETOŠANAS UZMANĪGI IZLASĪT ŠOS NOTEIKUMUS UN NOSACĪJUMUS. Izmantojot šo vietni, jūs apliecināt piekrišanu šiem noteikumiem un nosacījumiem. Ja jūs nepiekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem, neizmantojiet šo vietni. „Hasbro” var mainīt šos noteikumus jebkurā laikā.
 

Materiālu izmantošanas ierobežojumi

Šīs vietnes autortiesības ir aizsargātas. Visus tekstuālos vai grafiskos materiālus, ko jūs kopējat, izdrukājat vai lejupielādējat, jums ir licencējis „Hasbro” Inc. un/vai tā meitasuzņēmumi (turpmāk — „Hasbro”) tikai personiskai, nekomerciālai izmantošanai mājās ar noteikumu, ka jūs nemaināt vai neizdzēšat nevienu autortiesību, preču zīmes vai citu īpašumtiesību paziņojumu.

Ja jūs no vietnes lejupielādējat programmatūru, tiek uzskatīts, ka programmatūru, tostarp visas datnes un attēlus, kas ir ietverti programmatūrā vai tās radīti, un pavaddatus (turpmāk kopā — programmatūra) jums ir licencējis „Hasbro” tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai mājās. „Hasbro” nenodod programmatūras īpašumtiesības vai intelektuālā īpašuma tiesības, un „Hasbro” saglabā visas un pilnīgas programmatūras īpašumtiesības, kā arī tās intelektuālā īpašuma tiesības. Jūs nedrīkstat pārdot, tālākizplatīt vai reproducēt programmatūru, kā arī nedrīkstat dekompilēt, dekonstruēt, izjaukt vai citādi pārveidot programmatūru cilvēkam uztveramā formā. Visas preču zīmes un logotipi pieder „Hasbro” vai tā licences devējiem, un jūs tos nedrīkstat nekādā veidā kopēt vai izmantot.

Šo vietni kontrolē un pārvalda „Hasbro Deutschland” GmbH, Dreieich Plaza 2A, 63303 Dreieich, Vācija. „Hasbro” negarantē, ka vietnes materiāli ir piemēroti vai pieejami lietošanai citās vietās. Visi, kas izvēlas piekļūt šai vietnei no citām vietām, to dara pēc savas iniciatīvas un ir atbildīgi par vietējo likumu ievērošanu, ja un ciktāl vietējie likumi ir piemērojami. Programmatūra no šīs vietnes ir pakļauta ASV eksporta kontrolei. Nevienu programmatūru no šīs vietnes nedrīkst lejupielādēt vai citādi eksportēt vai reeksportēt uz Kubu, Irāku, Lībiju, Ziemeļkoreju, Irānu, Sīriju vai jebkuru citu valsti (vai tās valstspiederīgajam vai pastāvīgajam iedzīvotājam), kam ASV ir noteikušas embargo precēm, vai jebkuram citam, kas ir iekļauts ASV Valsts kases Īpaši norādīto valstspiederīgo sarakstā vai ASV Tirdzniecības departamenta Noraidīto pasūtījumu tabulā. Lejupielādējot vai lietojot programmatūru, jūs apliecināt un garantējat, ka neatrodaties kādā no šādām valstīm vai tās kontrolē, neesat tās valstspiederīgais vai pastāvīgais iedzīvotājs vai iekļauts kādā šādā sarakstā.
 

Atrunas un atbildības ierobežošana; provizoriskie paziņojumi

Laiku pa laikam „Hasbro” var mainīt, pārvietot vai izdzēst šīs vietnes daļas vai to papildināt.

MATERIĀLI ŠAJĀ VIETNĒ TIEK SNIEGTI „TĀDI, KĀDI TIE IR” UN BEZ JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM. „HASBRO” NEGARANTĒ UN NESNIEDZ NEKĀDUS APLIECINĀJUMUS PAR ŠĪS VIETNES SATURA VAI CITU MATERIĀLU LIETOŠANU VAI LIETOŠANAS REZULTĀTIEM ATTIECĪBĀ UZ TO PAREIZĪBU, PRECIZITĀTI, UZTICAMĪBU VAI CITĀDI.

Visi šajā vietnē atspoguļotie materiāli, tostarp, bet neaprobežojoties ar gada pārskatiem akcionāriem, paziņojumiem presei un „Hasbro” pieteikumiem Vērtspapīru un biržu komisijai (turpmāk — SEC), atbilst sākotnējam publikācijas vai iesniegšanas datumam. Tas, ka dokuments ir pieejams šajā vietnē, nenozīmē, ka dokumentā ietvertā informācija nav grozīta vai aizstāta ar notikumiem vai nākamo dokumentu vai pieteikumu. Visi šajā vietnē atspoguļotie provizoriskie paziņojumi atbilst sākotnējam datumam, kad dokuments, kas ietver šādu paziņojumu, tika publicēts vai iesniegts, un tie ir jāskata kopā ar noteiktiem faktoriem, kas ir minēti uzņēmuma gada pārskatā par veidlapu 10-K nodaļā „Provizoriskie paziņojumi”, uzņēmuma ceturkšņa pārskatos par veidlapu 10-K nodaļā „Cita informācija” un citos „Hasbro” pieteikumos SEC, kuri ir pieejami šajā vietnē vai SEC EDGAR datubāzē, kas var likt faktiskajiem turpmākajiem notikumiem vai rezultātiem būtiski atšķirties no paredzētajiem notikumiem un rezultātiem. „Hasbro” nav pienākuma vai politikas, kas liek atjaunināt šajā vietnē ietverto informāciju vai paziņojumus, tāpēc nevajag paļauties, ka šāda informācija vai paziņojumi ir aktuāli datumā, kad piekļūstat šai vietnei. Turklāt jebkura šajā vietnē pieejamo materiālu daļa var ietvert tehniskas neprecizitātes vai drukas kļūdas. Laiku pa laikam bez brīdinājuma var tikt veiktas izmaiņas vietnē pieejamajos materiālos, programmatūrā un šajā vietnē aprakstītajos izstrādājumos.

PILNĀ MĒRĀ, KĀDĀ PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, „HASBRO” ATSAKĀS NO VISĀM TIEŠAJĀM VAI NETIEŠAJĀM GARANTIJĀM, TOSTARP, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠAJĀM GARANTIJĀM PAR PĀRDODAMĪBU, PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIS UN TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU. „HASBRO” NEGARANTĒ ŠAJĀ VIETNĒ IETVERTĀS INFORMĀCIJAS PRECIZITĀTI, PILNĪGUMU VAI NODERĪGUMU. „HASBRO” NEGARANTĒ, KA FUNKCIJAS, KAS IR IETVERTAS ŠAJĀ VIETNĒ PIEEJAMAJOS MATERIĀLOS, BŪS NEPĀRTRAUKTAS VAI BEZ KĻŪDĀM, KA KĻŪMES TIKS IZLABOTAS VAI KA MATERIĀLI, ŠĪ VIETNE VAI SERVERIS, KAS PADARA TOS PIEEJAMUS, IR BEZ VĪRUSIEM VAI CITIEM KAITĪGIEM KOMPONENTIEM. JŪS (UN NEVIS „HASBRO”) UZŅEMATIES VISAS IZMAKSAS PAR JEBKĀDU APKOPI, REMONTU VAI KOREKCIJĀM.

NEKĀDOS APSTĀKĻOS, TOSTARP, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NOLAIDĪBU, „HASBRO” NAV ATBILDĪGS PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RODAS NO VIETNES VAI JEBKĀDU LEJUPIELĀDĒTO MATERIĀLU LIETOŠANAS VAI NESPĒJAS TOS LIETOT, PAT JA „HASBRO” VAI TĀ PĀRSTĀVIM IR BIJIS ZINĀMS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU VARBŪTĪBU. NEVIENĀ GADĪJUMĀ „HASBRO” KOPĒJĀ ATBILDĪBA PRET JUMS PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM, ZUDUMIEM UN PAMATU LIETAS IEROSINĀŠANAI (LĪGUMĀ VAI CITĀDI) NEPĀRSNIEDZ SUMMU, KO JŪS SAMAKSĀJĀT „HASBRO”, JA TĀDA IR, PAR ŠAJĀ VIETNĒ IEGĀDĀTAJĀM PRECĒM.

PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI VAR NEATĻAUT NETIEŠO GARANTIJU IZSLĒGŠANU VAI IEPRIEKŠ MINĒTOS ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMUS, TĀPĒC IEPRIEKŠ MINĒTIE IZŅĒMUMI VAR NEATTIEKTIES UZ JUMS.
 

Saites uz citām tīmekļa vietnēm

„Hasbro” nekādi nepārstāv nevienas citas tīmekļa vietnes saturu, kam jūs varat piekļūt no šīs vietnes. Kad jūs piekļūstat vietnei, kas nepieder „Hasbro”, lūdzu, ņemiet vērā, ka tā nav atkarīga no „Hasbro” un ka „Hasbro” nekontrolē šīs tīmekļa vietnes saturu. Saite uz tīmekļa vietni, kas nepieder „Hasbro”, nenozīmē, ka „Hasbro” atbalsta vai uzņemas atbildību par šādas tīmekļa vietnes saturu vai lietošanu.
 

Izbeigšana

Šis līgums ir spēkā, ja vien un tik ilgi, kamēr to neesat izbeidzis jūs vai „Hasbro”. Jūs varat jebkurā laikā izbeigt šo līgumu, vairs neizmantojot šo tīmekļa vietni, ar nosacījumu, ka visu iepriekšējo šīs tīmekļa vietnes lietošanu regulē šis līgums. „Hasbro” var jebkurā laikā un bez brīdinājuma izbeigt šo līgumu un attiecīgi liegt jums piekļuvi šai vietnei jebkāda iemesla dēļ pēc „Hasbro” ieskatiem, tostarp, ja neievērojat kādu šī līguma noteikumu vai nosacījumu. Kad jūs vai „Hasbro” izbeidz šo līgumu, jums ir nekavējoties jāiznīcina visi lejupielādētie vai citādi no šīs tīmekļa vietnes iegūtie materiāli, kā arī visas šo materiālu kopijas neatkarīgi no tā, vai tās ir izgatavotas saskaņā ar šī līguma noteikumiem vai citādi.

Noklikšķiniet šeit, lai iepazītos ar „Hasbro” konfidencialitātes politiku.
© 1998–2015 „Hasbro” Inc. Visas tiesības paturētas.